Welcome toChinese Tai Chi Network
Add to Favorites | Chinese
Wushi shadowboxing basically sends a person
From;    Author:Stand originally
Father

Quan Youchuan: Wang Maozhai Wu Jianquan (child)

generation sends a person

Wang Maozhai passes: Peng Renxuan repairs Yang Yuting Zhang Jizhi deny unripe plum of merit king all previous to originally Liu Guang is fought

Wu Jianquan passes: Wu Gongyi (child) Wu Gongzao (child) Wu Yinghua (female) Ma Yue bridge (husband)
Xu of the   austral Wu Tu sends one   Zhao Shoucun

The 2nd generation sends a person

Yang Yu the court of a feudal ruler passes: Li Bingci of Home Yang bridge wears Wang Peisheng Yang Jiadong jade web of 3 Ma Hanqing Wang Hui Zheng Shimin
Weng Fuqi horse has clear Chenwen Ai Zhangfu has Wang Guangyu Feng Shiying Li Jingwu Wu Lianzhen
Zhao Anxiang

Long deny merit pass: Light of Wang Lisheng Liu fights prince flower Cao Youpu

The 3rd generation sends a person

Wang Peisheng passes: Zhao Qin of Xiang of high of Zhou Shiqin Liu closes Gao Zhuangfei of Li Hesheng Zhang Yaozhong dragon of gold of Zhen Jun horse
Zhang Quanliang discipline has article article to rise Lan Chenwei week to give birth to Wang Naixun (child) Wang Naizhao (child)
Wang Naixiang (child) Wang Naichun (child) Wang Naijun (child) (wait for more than 100 people)

The 4th generation sends a person

Wang Naixun passes: Wang Honge


Previous:Wushi shadowboxing is in Shanghai
Next:The origin of Yangshi shadowboxing and form